O czasopiśmie

„Sacrum et Decorum. Materiały i studia z historii sztuki sakralnej” to recenzowane czasopismo naukowe, wydawane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, redagowane przez Centrum Dokumentacji Współczesnej Sztuki Sakralnej Uniwersytetu Rzeszowskiego.

ISSN: 1689-5010 (print)

eISSN: 2720-524X (online)

DOI: 10.15584/setde

Punkty MEiN - 20

Od pierwszego wydania w 2008 roku poprzez kolejne tomy rocznika redakcja “Sacrum et Decorum” stara się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom środowiska naukowego historyków sztuki i nauk pokrewnych, wśród których wzrasta zainteresowanie badaniami nad sztuką sakralną ostatnich dwustu lat i możliwością publikacji ich rezultatów w odrębnym piśmie uwzględniającym specyfikę dziedziny.

Dziedzina i działy czasopisma

Publikujemy teksty z dziedziny nauk o sztuce oraz ochrony dziedzictwa i konserwacji zabytków odnoszące się do:
- chrześcijańskiej sztuki sakralnej XIX-XXI wieku

- twórczości inspirowanej przez tę religię

- zagadnień metafizycznych w sztuce

- badań eksplorujących sztukę sakralną XIX-XXI wieku w szerokim kontekście kulturowym

Czasopismo składa się z oryginalnych artykułów poprzedzonych tekstem wprowadzającym, zamieszczonych w sekcji "Studia".

W dziale „Materiały” znajdują się również teksty recenzowane, których wartość polega przede wszystkim na ukazaniu nowego problemu badawczego.

W periodyku publikowane są również sprawozdania, recenzje oraz materiały źródłowe.

Począwszy od XII tomu, na łamach czasopisma można przeczytać eseje artystów na temat ich własnej twórczości w nowym cyklu „Miscellanea”.

Częstotliwość

"Sacrum et Decorum" jest rocznikiem. Czasopismo funkcjonuje nieprzerwanie od 2008 roku. Pierwotną wersją periodyku jest wersja drukowana. Od 2020 roku publikowane jest w formie drukowanej i elektronicznej.

Język publikacji

Pismo redagowane jest w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej.  

Licencja

Czasopismo publikuje artykuły na licencji Creative Commons – CC-BY NC ND 4.0.

Zgłaszanie tekstów

Teksty można przesyłać zarówno za pośrednictwem platformy OJS, jak też poprzez skrzynkę pocztową: sacrumetdecorum@ur.edu.pl.

Indeksacja

Wszystkie artykułu oraz metadane publikowane są w ramach otwartego dostępu w następujących bazach indeksacyjnych:

CEEOL, CEJSH, DOAJ, EBSCO, ERIH Plus, ICI MASTER LIST, MOST WIEDZY, PBN, REPOZYTORIUM UR.

Prawa Autorów:

Autorzy zachowują prawo do zdeponowania swoich artykułów w wybranym przez się repozytorium.

Brak opłat

Redakcja nie pobiera żadnych opłat za złożenie czy publikację artykułu.

Średni czas wstępnej oceny tekstu: 30 dni
Średni czas zrecenzowania artykułu: 30 dni
Średni czas oczekiwania na opublikowanie tekstu: 90 dni