Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Wytyczne dla autorów

Przesłanie artykułu do redakcji i wymogi techniczne:

  • teksty prosimy przesyłać w wersji elektronicznej na adres: sacrumetdecorum@ur.edu.pl w terminie do końca grudnia każdego roku;
  • strona znormalizowanego maszynopisu zawiera 30 wersów tekstu z ok. 60 znakami w wersie (ok. 1800 znaków na stronie);
  • artykuły winny zawierać streszczenie (ok. pół strony), pięć lub sześć słów kluczowych, wyodrębnioną bibliografię oraz krótką informację o autorze, zawierającą imię, nazwisko, tytuł lub stopień naukowy, miejsce pracy, dane kontaktowe – adres e-mail, numer telefonu oraz nr ORCID;
  • forma zapisu odnośników i bibliografii znajduje się poniżej oraz do pobrania w ZAŁĄCZNIKU NR 2 – ZASADY ZAPISU BIBLIOGRAFICZNEGO
  • ilustracje w formacie tif, jpg, pdf należy przesłać w odrębnym pliku na adres: sacrumetdecorum@ur.edu.pl;
  • spis fotografii prosimy opracować zgodnie z poniższymi zasadami i umieścić pod bibliografią w artykule:

Podpisy pod ilustracjami:

Autor, Tytuł (kursywą), data powstania dzieła ukazanego na zdjęciu, ewentualnie technika wykonania (gdy nie jest oczywista), ewentualnie wymiary, miejsce (ewentualnie: dane dotyczące przechowywania materiału reprodukowanego), dane dotyczące autora zdjęcia (lub źródło),

na przykład:

Stanisław Wyspiański, Witraż enigmatyczny, 1900, Kościół św. Anny, Kraków, fot. D. Czapczyńska-Kleszczyńska

Jan Klopicki, Widok kościoła św. Idziego w Krakowie, 1876, akwarela, Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. Ik-678, fot. Archiwum

Marcin Arczyński, Projekt witrażu do kościoła św. Barbary w Krakowie, 1912, za: Witraże najnowsze, Kraków 1913, s. 25

 

„Sacrum et Decorum” – zasady zapisu bibliograficznego

Książki:

K. Kowalski, Sztuka Rzeszowa, Rzeszów 2002, s. 55.

Cz. Karolak, W. Kunicki, H. Orłowski, Dzieje kultury niemieckiej, Warszawa 2006, s. 31–32.

A. Holz, Geschichte der deutschen Kunst, t. 6, Berlin 2001, s. 104.

Studia i materiały do dziejów sztuki najnowszej, red. J. Nowak, Warszawa 2000, s. 89.

Katalogi wystaw:

Koniec wieku, katalog wystawy, Muzeum Narodowe w Warszawie, 15 XI 1996 – 26 I 1997, Muzeum Narodowe w Krakowie, 15 III 1997 – 15 V 1997, red. E. Charazińska, Ł. Kossowski, Warszawa 1996, s. 118.

Artykuł w pracy zbiorowej:

M. Motté, Was die Bibel verschweigt, erzählen die Dichter, w: Der Heiligen Schrift auf der Spur. Beiträge zur biblischen Intertextualität in der Literatur, red. M. Kłańska, J. Kita-Huber, P. Zarychta, Dresden–Wrocław 2009, s. 53.

J. Hermand, Die gescheiterte Hoffnung. Zur Malerei der Befreiungskriege, w: idem, Avantgarde und Regression. 200 Jahre deutsche Kunst, Leipzig 1995, s. 15.

Artykuł w czasopiśmie lub w gazecie:

P. Dettloff, Dawne rogatki miejskie Krakowa, „Rocznik Krakowski” 76, 2010, s. 63.

Ein Tilgman’sches Sandgebläse in Mühlau, „Innsbrucker Nachrichten” 22, 1875, nr 270, s. 3236.

Przy powtórnym cytowaniu należy podać nazwisko autora (ewentualnie tytuł lub jego skrót), rok publikacji oraz przypis, w którym dana publikacja pojawiła się po raz pierwszy, np.:

Szczerski 2002, jak przyp. 5, s. 23.

Karolak, Kunicki, Orłowski 2006, jak przyp. 20, s. 57.

Koniec wieku 1996, jak przyp. 22, s. 89.

Studia i materiały… 2000, jak przyp. 11, s. 78.

W razie konieczności należy stosować zwyczajowe odnośniki łacińskie (np. idem, eadem, ibidem).

Materiały archiwalne:

Przy powoływaniu się na źródła archiwalne informacje o lokalizacji dokumentów należy podawać od ogólnych do szczegółowych: Nazwa archiwum (wraz z proponowanym skrótem, jeśli w artykule pojawią się dalsze odwołania do dokumentów z danego archiwum), sygnatura akt, nazwa zespołu (z ewentualnie proponowanym skrótem), tytuł dokumentu, wykorzystane strony/karty,

na przykład:

Archiwum Prowincji Południowej Dominikanów w Krakowie (= APPD), Kr 395, Księga akt związanych z odbudowaniem kościoła św. Trójcy po pożarze w 1850 r., zespół niepaginowany, Teofil Żebrawski, Objaśnienia dotyczące odbudowania kaplicy Orlikowską zwanej w kościele SS. Trójcy przy klasztorze XX. Dominikanów w Krakowie (30 XI 1857), s. [1]. Jeżeli tytuł dokumentu został nadany przez autora, należy zapisać go antykwą (np.: List T. Żebrawskiego do A. Przezdzieckiego z 28 II 1851).

Wszelką korespondencję prosimy kierować na adres:
Uniwersytet Rzeszowski
Centrum Dokumentacji Współczesnej Sztuki Sakralnej
Redakcja „Sacrum et Decorum”
35-002 Rzeszów, pl. Ofiar Getta 4-5/35
tel. +48 661 928 362, +48 17 872 20 98
e-mail: sacrumetdecorum@ur.edu.pl

 

Do pobrania

Oświadczenie dla autorów [DOCX] [PDF]

Zapis bibliograficzny [PDF]

Polityka prywatności

Proces poufny:

Redakcja „Sacrum et Decorum” stosuje zasadę poufności, co oznacza, że zarówno manuskrypt, jak również wszelka korespondencja czy komunikacja z Autorami i Recenzentami objęta jest tajemnicą. Oczekujemy, że Autorzy i Recenzenci będą respektowali te warunki, a tym samym zachowają zasadę poufności w zakresie:
- korespondencji z redakcją „Sacrum et Decorum”,
- zakazu upubliczniania recenzji, raportów i wszelkich materiałów na żadnej stronie internetowej ani w każdy inny sposób bez uprzedniej zgody zespołu wydawniczego „Sacrum et Decorum”, niezależnie od tego, czy zgłoszenie zostanie ostatecznie opublikowane.
Zasady dotyczące publikowania preprintów i postprintów zostały opisane w sekcji „Prawa Autora”.

Publikacja danych osobowych:

Oddanie artykułu do druku w "Sacrum et Decorum" jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację następujących danych osobowych:

- imię, nazwisko autora/autorów artykułu,
- tytuł lub stopień naukowy autora/autorów artykułu,
- miejsce pracy autora/autorów artykułu,
- dane kontaktowe – adres e-mail, numer telefonu służbowego oraz nr ORCID autora/autorów artykułu.

Powyższe dane osobowe będą opublikowane zarówno w „Sacrum et Decorum” (wersja papierowa i elektroniczna), jak też w bazach indeksacyjnych, z którymi czasopismo współpracuje lub nawiąże współpracę.

Zarządzanie danymi osobowymi:

Od dnia 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Na tej podstawie Wydawnictwo UR informuje, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych (zwanym dalej Administratorem) jest Uniwersytet Rzeszowski, al. Rejtana 16 C, 35-959 Rzeszów, reprezentowany przez Rektora,

2) Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w UR, adres email: iod@ur.edu.pl, tel.: 17 872 3439

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania i dystrybucji książek (czasopism) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Rzeszowski, a także podmioty świadczące na rzecz Uniwersytetu Rzeszowskiego usługi dostawczo-transportowe,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania wskazanego w pkt 3., do momentu wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa,

Twoje prawa:

6) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

– żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
– przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora Danych niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., RODO,

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora Danych może skutkować niezrealizowaniem zamówienia,

Ochrona danych osobowych:

9) Informujemy również, że: Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.