Dla Autorów

Informacje ogólne

Rocznik „SACRUM ET DECORUM. Materiały i studia z historii sztuki sakralnej” to recenzowane czasopismo naukowe z dziedziny nauki o sztuce, redagowane w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej – które ukazuje się w formie drukowanej i elektronicznej.

Do druku przyjmowane są oryginalne i niepublikowane wcześniej artykuły nawiązujące tematycznie do profilu czasopisma, wnoszące istotny wkład w rozwój polskich i światowych badań nad sztuką sakralną, przesłane wyłącznie do redakcji „Sacrum et Decorum”. 

Oprócz artykułów naukowych Redakcja zamieszcza recenzje merytoryczne, materiały źródłowe oraz eseje artystów na temat ich własnej twórczości w nowym cyklu "Miscellanea".

Publikujemy również informacje o książkach i wydarzeniach artystycznych, takich jak.: wystawy, konferencje.

Zasady przyjmowania, oceny i proces recenzji tekstów są zgodne z wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz standardami Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics) i szczegółowo opisane w zakładce: Recenzja.

Redakcja stosuje sugerowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Komitet do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics) procedury zabezpieczające oryginalność publikacji naukowych.

O wszelkich przejawach nierzetelności naukowej i naruszania zasad etyki stosowanych w nauce Redakcja będzie informować odpowiednie podmioty, posiadające możliwość jurysdykcji wobec autora niepodporządkowującego się obowiązującym normom.

Zgłaszanie artykułu 

Teksty przyjmujemy na bieżąco - w trybie ciągłym - poprzez platformę OJS lub za pośrednictwem skrzynki pocztowej: sacrumetdecorum@ur.edu.pl

Wymagania:

Artykuł powinien mieć objętości do 20 stron znormalizowanego maszynopisu, w wyjątkowych przypadkach – po wcześniejszym uzgodnieniu z zespołem redakcyjnym – dopuszczalne jest zwiększenie ilości stron.

Strona znormalizowanego maszynopisu zawiera 30 wersów tekstu

z ok. 60 znakami w wersie (ok. 1800 znaków na stronie).

Dodatkowo artykuł powinnien zawierać:

* streszczenie - maksymalnie 900 znaków (ok. pół strony znormalizowanego maszynopisu),

* słowa kluczowe - pięć lub sześć słów,

* wyodrębnioną bibliografię - forma zapisu odnośników i bibliografii znajduje się poniżej oraz jest do pobrania w ZAŁĄCZNIKU NR 2 – ZASADY ZAPISU BIBLIOGRAFICZNEGO

* informację o autorze - w informacji należy zawrzeć następujące dane: imię, nazwisko, tytuł lub stopień naukowy, miejsce pracy, dane kontaktowe – adres e-mail, numer telefonu oraz nr ORCID;

Zasady zapisu bibliograficznego:

 • Książki:

  K. Kowalski, Sztuka Rzeszowa, Rzeszów 2002, s. 55. 

  Cz. Karolak, W. Kunicki, H. Orłowski, Dzieje kultury niemieckiej, Warszawa 2006, s. 31–32.

  A. Holz, Geschichte der deutschen Kunst, t. 6, Berlin 2001, s. 104. 

  Studia i materiały do dziejów sztuki najnowszej, red. J. Nowak, Warszawa 2000, s. 89.

 • Katalogi wystaw:

  Koniec wieku, katalog wystawy, Muzeum Narodowe w Warszawie, 15 XI 1996–26 I 1997, Muzeum Narodowe w Krakowie, 15 III 1997–15 V 1997, red. E. Charazińska, Ł. Kossowski, Warszawa 1996, s. 118.

 • Artykuł w pracy zbiorowej:

  M. Motté, Was die Bibel verschweigt, erzählen die Dichter, w: Der Heiligen Schrift auf der Spur. Beiträge zur biblischen Intertextualität in der Literatur, red. M. Kłańska, J. Kita-Huber, P. Zarychta, Dresden–Wrocław 2009, s. 53.

  J. Hermand, Die gescheiterte Hoffnung. Zur Malerei der Befreiungskriege, w: idem, Avantgarde und Regression. 200 Jahre deutsche Kunst, Leipzig 1995, s. 15.

 • Artykuł w czasopiśmie lub w gazecie:

  P. Dettloff, Dawne rogatki miejskie Krakowa, „Rocznik Krakowski” 76, 2010, s. 63.

  Ein Tilgman’sches Sandgebläse in Mühlau, „Innsbrucker Nachrichten” 22, 1875, nr 270, s. 3236.

  Ważne!

  Przy powtórnym cytowaniu należy podać nazwisko autora (ewentualnie tytuł lub jego skrót), rok publikacji oraz przypis, w którym dana publikacja pojawiła się po raz pierwszy, np.:

  Szczerski 2002, jak przyp. 5, s. 23.

  Karolak, Kunicki, Orłowski 2006, jak przyp. 20, s. 57.

  Koniec wieku 1996, jak przyp. 22, s. 89.

  Studia i materiały… 2000, jak przyp. 11, s. 78.

  W razie konieczności należy stosować zwyczajowe odnośniki łacińskie (np. idem, eadem, ibidem).

 • Materiały archiwalne:

  Przy powoływaniu się na źródła archiwalne informacje o lokalizacji dokumentów należy podawać od ogólnych do szczegółowych: Nazwa archiwum (wraz z proponowanym skrótem, jeśli w artykule pojawią się dalsze odwołania do dokumentów z danego archiwum), sygnatura akt, nazwa zespołu (z ewentualnie proponowanym skrótem), tytuł dokumentu, wykorzystane strony/karty,

  na przykład:

  Archiwum Prowincji Południowej Dominikanów w Krakowie (= APPD), Kr 395, Księga akt związanych z odbudowaniem kościoła św. Trójcy po pożarze w 1850 r., zespół niepaginowany, Teofil Żebrawski, Objaśnienia dotyczące odbudowania kaplicy Orlikowską zwanej w kościele SS. Trójcy przy klasztorze XX. Dominikanów w Krakowie (30 XI 1857), s. [1]. Jeżeli tytuł dokumentu został nadany przez autora, należy zapisać go antykwą (np.: List T. Żebrawskiego do A. Przezdzieckiego z 28 II 1851).

  Materiały i załączniki do pobrania

  Oświadczenie dla autorów [DOCX] [PDF]

  Zapis bibliograficzny [PDF]

   

Prawa i obowiązki Autora

Zgodnie z polityką Open Access autorzy zachowują pełnię praw autorskich do swoich artykułów – bez ograniczeń. Autorzy mogą deponować swoje artykuły w wybranym przez siebie repozytorium.

Oddanie artykułu do druku jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację powyższych danych, nie tylko w „Sacrum et Decorum” (wersja papierowa i internetowa), lecz także w bazach naukowych, z którymi czasopismo współpracuje lub nawiąże współpracę.

Prosimy także o wypełnienie, podpisanie i przesłanie do Redakcji załączonego poniżej oświadczenia o autentyczności i własnym autorstwie przedłożonego tekstu i/lub ewentualnym udziale innych autorów, a także odpowiedzialności za oryginalność pracy, stosowanie standardów COPE i respektowanie praw majątkowych osób trzecich (np. w zakresie użycia materiałów ilustracyjnych itp.) – ZAŁĄCZNIK nr 1 – OŚWIADCZENIE AUTORSKIE;

W przypadku współautorstwa artykułu wymagamy podania informacji o procentowym udziale poszczególnych osób w napisaniu pracy, z wyszczególnieniem afiliacji współautora/ów. Autorzy zobowiązani są także do przekazania Redakcji i zamieszczenia w tekście informacji o wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów – ZAŁĄCZNIK nr 1a – Oświadczenie o procentowym udziale ;

Polityka prywatności