Recenzowanie

Proces recenzji i zasady oceny tekstów są zgodne z wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz standardami Komitetu do Spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics).

Recenzja wstępna:

Redakcja rocznika „Sacrum et Decorum” potwierdzi odbiór każdego artykułu zgłoszonego do publikacji.

Przesłany manuskrypt trafia do Redaktor naczelnej, która po przeczytaniu decyduje, czy odpowiada on profilowi czasopisma. Teksty, które mieszczą się w zakresie i wydają się, po wstępnej ocenie, technicznie solidne i naukowo uzasadnione, zostaną wysłane do zewnętrznych recenzentów.

Ważne:

Manuskrypty, które nie są zgodne z polityką etyczną czasopisma lub nie spełniają standardów czasopisma, zostaną odrzucone przed recenzją.

Redaktor naczelna może odrzucić artykuł bez konieczności dokonywania jego oceny, jeżeli uzna, że nie odpowiada on standardom formalnym i merytorycznym lub nie jest zgodny z profilem czasopisma.

Nieprawidłowo przygotowane teksty zostaną zwrócone autorom w celu ich poprawienia i ponownego przesłania.

Po tej wstępnej analizie wszystkie artykuły, zaakceptowane przez Redaktor naczelną, zostaną poddane procesowi recenzji zewnętrznej.

W przypadku naruszenia zasad publikowania, etyki wydawniczej lub pojawienia się problemów z treścią naukową, artykuł może zostać odrzucony, mimo że wstępnie został zaakceptowany do publikacji.

Forma recenzji:

Double-blind-review-process

W procesie recenzji zarówno autorzy, jak i recenzenci, nie znają swoich tożsamości – zgodnie z zasadą double-blind-review-process. Niezależnie od jej stosowania redakcja tak dobiera recenzentów, aby nie występował konflikt interesów między autorem a recenzentem.

Dobór Recenzentów:

Do oceny każdego z artykułów Redakcja wybiera dwóch, a w razie konieczności, trzech recenzentów.

Recenzentami są uznani badacze, będący specjalistami w danej dziedzinie.

Recenzenci nie powinni być obecnymi współpracownikami autorów ani nie powinni publikować z żadnym z autorów czy współautorów manuskryptu w ciągu ostatnich pięciu lat.

Recenzenci powinni pochodzić z innych instytucji niż autorzy.

Redakcja może wybrać recenzentów spośród autorów często cytowanych w artykule. 

Autor może wskazać ograniczoną liczbę naukowców, którzy nie powinni recenzować artykułu (do trzech wskazanych osób lub instytucji); takie wykluczenia będą honorowane.

Decyzja członka redakcji dotycząca wyboru recenzentów jest ostateczna.

Obowiązki Recenzenta:

Redakcja "Sacrum et Decorum" obliguje recenzentów do wyłączenia się w przypadkach, gdy istnieje znaczący konflikt interesów, finansowy lub inny. Jednakże, tak jak interesy finansowe nie muszą unieważniać wniosków z artykułu, tak samo nie dyskwalifikują one automatycznie danej osoby z jego oceny.

Prosimy recenzentów o informowanie redaktorów o wszelkich powiązanych interesach, w tym interesach finansowych zdefiniowanych powyżej, które mogą być postrzegane jako istotne. Redaktorzy wezmą pod uwagę te oświadczenia przy ocenie rekomendacji recenzentów.

Każdy wybrany recenzent, który nie może zrecenzować artykułu lub jest świadomy, że szybkie sporządzenie recenzji nie będzie możliwe, powinien poinformować o tym fakcie redaktora naczelnego czasopisma.

Od recenzentów oczekuje się wskazania na publikacje, których autor nie wymienił lub do których nie odwołał się w swoim artykule.

Recenzent powinien również poinformować Redakcję o każdym znaczącym podobieństwie, częściowym pokrywaniu się treści recenzowanej pracy z jakąkolwiek inną opublikowaną i znaną mu pracą lub podejrzeniu plagiatu.

Recenzent wspiera redaktora naczelnego w podejmowaniu decyzji redakcyjnych i może również pomagać autorowi w poprawieniu pracy – za pośrednictwem redakcji i z zachowaniem wzajemnej anonimowości.

Proces recenzji: 

Recenzje powinny być wykonane obiektywnie, bez stosowania krytyki personalnej względem autora.

Recenzja winna być napisana jasno i poparta odpowiednimi argumentami.

Zasady kwalifikowania lub odrzucania publikacji są ujęte w formularzu recenzji, zawierającym podstawowe kryteria oceny tekstu.

Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznaczną deklaracją dopuszczającą artykuł do publikacji lub go odrzucającą.

Autor otrzymuje do korekty artykuł (w formie elektronicznej) i po dokonaniu niezbędnych poprawek odsyła go do Redakcji w terminie 14 dni od daty jego odebrania. Należy je uwzględnić w ostatecznej publikacji, po zatwierdzeniu przez recenzenta.

Procedura recenzji przebiega z zachowaniem zasady poufności i warunkowo dopuszcza wydawanie opinii pozytywnej, zawierającej uwagi recenzenta.

Ostateczna akceptacja lub odrzucenie artykułu zostanie przekazana autorom.

Decyzję o publikacji lub odrzuceniu każdego artykułu, uwzględniając raporty zewnętrzne, podejmie Redaktor naczelna.

Decyzja Redaktora naczelnego:

Po rozpatrzeniu recenzji redaktor naczelny podejmuje ostateczną decyzję i może: 

- od razu zaakceptować tekst,

- skierować prośbę do autora o drobną korektę, 

- poprosić autora o poważną korektę, 

- całkowicie odrzucić artykuł.

Odwołania:

Autorzy mogą złożyć odwołanie od decyzji o odrzuceniu manuskryptu.

Odwołania są sprawą drugorzędną w stosunku do normalnego trybu pracy Redakcji – na decyzję w sprawie należy poczekać około dwa miesiące.

Dozwolone jest tylko jedno odwołanie dla każdego manuskryptu.

Odwołanie można złożyć dopiero po otrzymaniu recenzji i decyzji Redaktor naczelnej.

Ostateczne decyzje w sprawie odwołań będą podejmowane przez członka Redakcji rozpatrującego dany artykuł.

W wyniku odwołania decyzje są odwracane tylko wtedy, gdy dany członek Kolegium Redakcyjnego jest przekonany, że pierwotna decyzja była poważnym błędem. Rozpatrzenie odwołania jest uzasadnione, jeśli sędzia popełnił istotne błędy w faktach lub wykazał się stronniczością, ale tylko wtedy, gdy odwrócenie opinii tego sędziego zmieniłoby pierwotną decyzję. Podobnie, spory dotyczące kwestii faktycznych nie muszą być rozstrzygane, chyba że miały kluczowe znaczenie dla wyniku.