Obowiązki Autora

Oświadczenia autorskie:

Prosimy o wypełnienie, podpisanie i odesłanie do Redakcji „Sacrum et Decorum” następujących dokumentów:

- oświadczenia o autentyczności i własnym autorstwie przedłożonego tekstu,

- oświadczenia o oryginalności pracy, stosowaniu standardów COPE i respektowaniu praw majątkowych osób trzecich (w tym dotyczących użycia materiałów ilustracyjnych itp.),

- oświadczenia o ewentualnym udziale innych autorów

- zgody na publikację danych osobowych

Obowiązki Autora zgłaszającego:

Autor zgłaszający ponosi wyłączną odpowiedzialność za komunikację z Redakcją „Sacrum et Decorum” i za zarządzanie komunikacją między współautorami. Przed wysłaniem pracy autor zgłaszający zobowiązany jest do upewnienia się, że wszyscy autorzy są uwzględnieni na liście autorów, a jej kolejność została uzgodniona przez wszystkich autorów oraz że wszyscy autorzy są świadomi, że praca została wysłana.

Przesłanie pracy do „Sacrum et Decorum” oznacza, że wszyscy wymienieni autorzy wyrazili zgodę na jej treść. Autor zgłaszający jest odpowiedzialny za upewnienie się, że ta zgoda została osiągnięta oraz za zarządzanie całą komunikacją między publikacją a wszystkimi współautorami, przed i po publikacji.

Wymogi edytorskie:

Prosimy o zredagowanie tekstu w oparciu o wytyczne redakcyjne opublikowane w zakładce „Zasady zapisu bibliograficznego” oraz opracowanie wyodrębnionej bibliografii według wymienionego wzoru – przyjętego i używanego przez Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Zobowiązujemy autorów, by stosowali się do uwag recenzentów i uwzględniali je w ostatecznej wersji artykułu, którą redakcja przekazuje recenzentom do zatwierdzenia.

Czas na odniesienie się do sugestii recenzentów i naniesienie stosownych poprawek nie może być dłuższy niż 14 dni, licząc od daty otrzymania recenzji przez autora.