Prawa Autora

Zgodnie z polityką Open Access autorzy zachowują pełnię praw autorskich do swoich artykułów, z wyłączeniem autorskich i majątkowych praw osób trzecich odnoszących się do wszelkich materiałów fotograficznych czy muzealnych etc. dołączonych do artykułu i opublikowanych w "Sacrum et Decorum".

Autorzy mają prawo do:

- rozpowszechniania swojego tekstu,
- dowolnego deponowania w wybranym przez siebie repozytorium jako:


preprint
Po przesłaniu manuskryptu autorzy mogą zdeponować przesłaną wersję w swoim osobistym, instytucjonalnym lub internetowym repozytorium preprintów. Na pierwszej stronie manuskryptu należy wyraźnie umieścić następujące sformułowanie:

"This paper is a preprint of a paper submitted to "Sacrum et Decorum” (ISSN: 1689-5010).

Jeśli artykuł zostanie odrzucony, autorzy muszą usunąć wszelkie wzmianki o czasopiśmie.


postprint
Autor może zamieścić wersję postprint (zaakceptowaną wersję manuskryptu po recenzji i poprawkach merytorycznych, ale przed redakcją, składem i korektą) na osobistej stronie internetowej autora, pod warunkiem, że jest ona niekomercyjna, oraz w repozytorium instytucji autora z podaniem informacji o czasopiśmie (informacja powinna wyglądać następująco:

"This is an accepted peer-reviewed version of the paper.

Opublikowana wersja artykułu jest dostępna w „Sacrum et Decorum” (ISSN: 1689-5010),

pod adresem https://doi.org/[doi artykułu]).

Opublikowana wersja artykułu o otwartym dostępie
Autor może zdeponować opublikowaną wersję artykułu (ostateczną wersję zredagowaną i złożoną, która jest publicznie dostępna przez Wydawcę i może być uznana za artykuł) w dowolnym repozytorium instytucjonalnym, a także rozpowszechniać i udostępniać ją publicznie w dowolny sposób z podziękowaniem dla czasopisma (podziękowanie powinno wyglądać następująco:

"This is a published version of the paper, available at „Sacrum et Decorum” (ISSN: 1689-5010), at https://doi.org/[doi of the article])".


- ponownego publikowania i/lub cytowania
z zastrzeżeniem wszelkich wymogów właścicieli praw autorskich osób trzecich i pod warunkiem pełnego cytowania oryginalnej publikacji.


Informacje o prawach autorskich muszą być wyświetlane w widocznym miejscu.
Nie mogą być zamazywane, usuwane lub ukrywane, całkowicie lub częściowo.

Dostępność materiałów i danych:

Zachęcamy Autorów do otwartego udostępniania swoich badań poprzez deponowanie ich w repozytoriach danych w celu zachowania integralności, przejrzystości i odtwarzalności zapisów badawczych.
Dane mogą być deponowane u wyspecjalizowanych dostawców usług lub w repozytoriach instytucjonalnych/przedmiotowych, najlepiej takich, które wykorzystują mechanizm DataCite.
W artykule należy podać nazwę repozytorium danych, link do zbioru danych (URL) oraz numer akcesji, doi lub numer zbioru danych.