Polityka prywatności

Proces poufny:

Redakcja „Sacrum et Decorum” stosuje zasadę poufności, co oznacza, że zarówno manuskrypt, jak również wszelka korespondencja czy komunikacja z Autorami i Recenzentami objęta jest tajemnicą. Oczekujemy, że Autorzy i Recenzenci będą respektowali te warunki, a tym samym zachowają zasadę poufności w zakresie:
- korespondencji z redakcją „Sacrum et Decorum”,
- zakazu upubliczniania recenzji, raportów i wszelkich materiałów na żadnej stronie internetowej ani w każdy inny sposób bez uprzedniej zgody zespołu wydawniczego „Sacrum et Decorum”, niezależnie od tego, czy zgłoszenie zostanie ostatecznie opublikowane.
Zasady dotyczące publikowania preprintów i postprintów zostały opisane w sekcji „Prawa Autora”.

Publikacja danych osobowych:

Oddanie artykułu do druku w "Sacrum et Decorum" jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację następujących danych osobowych:

- imię, nazwisko autora/autorów artykułu,
- tytuł lub stopień naukowy autora/autorów artykułu,
- miejsce pracy autora/autorów artykułu,
- dane kontaktowe – adres e-mail, numer telefonu służbowego oraz nr ORCID autora/autorów artykułu.

Powyższe dane osobowe będą opublikowane zarówno w „Sacrum et Decorum” (wersja papierowa i elektroniczna), jak też w bazach indeksacyjnych, z którymi czasopismo współpracuje lub nawiąże współpracę.

Zarządzanie danymi osobowymi:

Od dnia 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Na tej podstawie Wydawnictwo UR informuje, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych (zwanym dalej Administratorem) jest Uniwersytet Rzeszowski, al. Rejtana 16 C, 35-959 Rzeszów, reprezentowany przez Rektora,

2) Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w UR, adres email: iod@ur.edu.pl, tel.: 17 872 3439

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania i dystrybucji książek (czasopism) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Rzeszowski, a także podmioty świadczące na rzecz Uniwersytetu Rzeszowskiego usługi dostawczo-transportowe,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania wskazanego w pkt 3., do momentu wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa,

Twoje prawa:

6) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

– żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
– przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora Danych niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., RODO,

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora Danych może skutkować niezrealizowaniem zamówienia,

Ochrona danych osobowych:

9) Informujemy również, że: Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.