Poprawki

Poprawki po recenzji:

Recenzent lub członek kolegium redakcyjnego może poprosić autora o dokonanie poprawek w manuskrypcie.

Autor zostanie poinformowany o konieczności wprowadzenia poprawek i terminie ich odesłania.

Po ponownym przesłaniu poprawiony artykuł może zostać odesłany do pierwotnych recenzentów lub do nowych recenzentów. Decyzję w tej sprawie podejmuje członek Redakcji „Sacrum et Decorum”.

Poprawiony manuskrypt należy przesłać za pośrednictwem linku do korekty podanego w liście decyzyjnym, a nie jako nowy manuskrypt.

Autorzy powinni załączyć list przewodni zawierający szczegółowe informacje na temat wprowadzonych poprawek oraz odpowiedzi na uwagi recenzentów.  

Listy przewodnie nie powinny zawierać informacji, które mogłyby zidentyfikować autorów.

Należy upewnić się, że wszystkie podniesione kwestie zostały uwzględnione w pierwszej rundzie poprawek.

Jeśli autorzy nie zgadzają się z recenzentem, muszą udzielić jasnej odpowiedzi.