Recenzja

Zasady recenzowania

Zasady przyjmowania, oceny oraz proces recenzji tekstów są zgodne z wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz standardami Komitetu do Spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics).

Do oceny każdego artykułu zamieszczonego w części “Studia” powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów, afiliowanych poza jednostką wydającą „Sacrum et Decorum” (Uniwersytet Rzeszowski) i poza ośrodkiem, w którym zatrudniony jest autor publikacji.

W przypadku tekstów autorów z afiliacją zagraniczną przynajmniej jeden z recenzentów jest związany z instytucją zagraniczną inną niż narodowość autora pracy.

W procesie recenzji zarówno autorzy, jak i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw.double-blind-review-process). Niezależnie od stosowania tej zasady Redakcja tak dobiera recenzentów, aby nie występował konflikt interesów między autorem a recenzentem.

Zasady kwalifikowania lub odrzucania publikacji są ujęte w formularzu recenzji, zawierającym podstawowe kryteria oceny tekstu, dostępnym w zakładce: https://sacrumetdecorum.pl/recenzja/.

Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznaczną deklaracją dopuszczającą artykuł do publikacji lub go odrzucającą.

Procedura recenzji przebiega z zachowaniem zasady poufności i dopuszcza wydawanie warunkowo opinii pozytywnej, zawierającej uwagi recenzenta. Należy je uwzględnić w ostatecznej publikacji, po zatwierdzeniu przez recenzenta.

Autor otrzymuje do korekty artykuł (w formie elektronicznej) i po dokonaniu niezbędnych poprawek odsyła go do Redakcji w terminie 14 dni od daty jego odebrania.

Nazwiska recenzentów poszczególnych artykułów nie są ujawniane nawet po wydaniu kolejnego tomu. W każdym numerze rocznika publikowana jest lista recenzentów współpracujących przy jego wydaniu, jednak bez wskazania poszczególnych artykułów przez nich recenzowanych.

Materiały do pobrania

- uproszczony wzór recenzji - wersja polska

- uproszczony wzór recenzji - wersja angielska

 

Lista recenzentów z lat 2008-2024

Prof. Aleksandra Aleksandravičiūtė – Wileńska Akademia Sztuk Pięknych, Wilno, Litwa;

Prof. Ross Anderson – The University of Sydney, Sydney, Australia;

Prof. Andrzej Banachowicz – Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu, Poznań, Polska;

Prof. Teresa Bardzińska-Bonenberg – Politechnika Poznańska, Poznań, Polska;

Prof. Katarzyna Chrudzimska-Uhera – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, Polska;

Prof. Waldemar Deluga – University of Ostrava, Ostrava, Czechy;

Prof. Miguel de Salis Amaral – Pontificia Università della Santa Croce, Rzym, Włochy;

Dr Aleš Filip – Masaryk University, Brno, Czechy;

Prof. Christian Freigang – Freie Universität Berlin, Berlin, Niemcy;

Prof. Anna Goebel – Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu, Poznań, Polska;

Prof. Michał Haake – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, Polska;

Prof. Abigail Harrison Moore – University of Leeds, Leeds, Anglia;

Dr Olga Horda-Cybko Muzeum Narodowe im. A. Szeptyckiego we Lwowie, Lwów, Ukraina;

Prof. Roman Jaciv – Lwowska Narodowa Akademia Sztuki, Lwów, Ukraina;

Prof. Agata Jakubowska – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, Polska;

Prof. Anna Kawalec – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, Polska;

Prof. Małgorzata Kitowska-Łysiak – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, Polska;

Prof. Marek Kluz – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków, Polska;

Prof. Bogusław Krasnowolski – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Kraków, Polska;

Ks. Prof. Janusz Królikowski – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków, Polska;

Prof. Dorota Kudelska – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, Polska;

Prof. Marcin Lachowski – Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska;

Prof. Lechosław Lameński – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, Polska;

Prof. Nataliya Levkovych – Lwowska Narodowa Akademia Sztuki, Lwów, Ukraina;

Prof. Iwona Luba – Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska;

Prof. Giuglio Maspero – Pontificia Università della Santa Croce, Rzym, Włochy;

Prof. Jerzy Miziołek – Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska;

Prof. Stefan Muthesius – World Art University of East Anglia, Norwich, Anglia;

Prof. Waldemar Okoń – Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, Polska;

Prof. Michał Ostrowicki – Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska;

Prof. Krystyna Pawłowska – Politechnika Krakowska, Kraków, Polska;

Prof. Andrzej Pieńkos – Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska;

Prof. Maria Poprzęcka – Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska;

Prof. Jacek Radziewicz-Winnicki – Politechnika Śląska, Gliwice, Polska;

Prof. Renata Rogozińska – Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu, Poznań, Polska;

Prof. Anna Sieradzka – Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska;

Prof. Rafał Solewski – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, Polska;

Prof. Joanna Sosnowska – Polska Akademia Nauk, Warszawa, Polska;

Prof. Krzysztof Stefański – Uniwersytet Łódzki, Łódź, Polska;

Prof. Karen Stock – University Winthrop, USA;

Dr Daria Storoshchuk Harvard University, USA;

Prof. Paweł Taranczewski – Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki, Kraków, Polska;

Prof. Eduardo Torres – Pontificia Università della Santa Croce, Rzym, Włochy;

Prof. Henrik von Achen – University of Bergen, Bergen, Norwegia;

Prof. Petr Vorlik – Czech Technical University in Prague, Prague, Czech Republic;

Prof. Józef Benignus Wanat OCD – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków, Polska;

Prof. Marzanna Wróblewska – Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Warszawa, Polska;

Jan Zachariasz – Ludwig-Maximilians-Universität München, München, Niemcy;

Prof. Monika Zin – Freie Universität Berlin, Berlin, Niemcy;

Prof. Maciej Zychowicz – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Warszawa, Polska;

Prof. Tadeusz Żuchowski – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Polska;

Prof. Maria Żychowska – Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie, Kraków, Polska