Zgłaszanie artykułu

Co zgłaszać:

Do druku przyjmowane są oryginalne, niepublikowane wcześniej, niezgłoszone do innej redakcji artykuły, recenzje, sprawozdania, materiały źródłowe:

- nawiązujące tematycznie do profilu czasopisma,

- wnoszące istotny wkład w rozwój polskich i/lub światowych badań nad sztuką sakralną,

- przesłane wyłącznie do redakcji „Sacrum et Decorum”

- zredagowane zgodnie z zasadami etyki wydawniczej i zapisu bibliograficznego 

W jakiej formie:

Artykuł w sekcji "Studia" - powinien mieć objętości do 60 tys. znaków ze spacjami lub 20 stron maszynopisu, w wyjątkowych przypadkach – po wcześniejszym uzgodnieniu z zespołem redakcyjnym – dopuszczalne jest zwiększenie ilości znaków czy stron. 

Strona znormalizowanego maszynopisu zawiera 30 wersów tekstu

z ok. 60 znakami w wersie (ok. 1800 znaków na stronie).

Artykuł w sekcji "Materiały" - powinien mieć objętości od 20 tys. do 50 tys. znaków ze spacjami lub do 20 stron maszynopisu.

Artykuł w sekcji "Miscellanea"- powinien zawierać od 10 tys. do 20 tys. znaków ze spacjami lub do 10 stron maszynopisu. 

Sprawozdania, recenzje, inne materiały źródłowe, wspomnienia z cyklu In memoriam, informacje o książkach i wydarzeniach artystycznych - powinny mieć od 5 tys. do 10 tys. znaków ze spacjami lub do pięciu stron maszynopisu.

Dodatkowo artykuł powinnien zawierać:

* streszczenie - maksymalnie 900 znaków (ok. pół strony znormalizowanego maszynopisu),

* słowa kluczowe - pięć lub sześć słów,

* wyodrębnioną bibliografię

Forma zapisu odnośników i bibliografii znajduje się w zakładce ZASADY ZAPISU BIBLIOGRAFICZNEGO.

* informację o autorze - w informacji należy zawrzeć następujące dane: imię, nazwisko, tytuł lub stopień naukowy, miejsce pracy, dane kontaktowe – adres e-mail, numer telefonu oraz nr ORCID;

Format

- manuskrypt w programie Microsoft Word,
- tytuł manuskryptu - do 20 słów,
- zalecana czcionka - Times New Roman, 12 punktów,
- interlinia - 1,5 wiersza,
- tekst w jednej kolumnie.

Przygotowanie rysunków, schematów i tabel

Pliki rysunków i schematów muszą być dostarczone podczas przesyłania i w wystarczająco wysokiej rozdzielczości (minimum 1000 pikseli szerokości/wysokości lub rozdzielczość 300 dpi lub wyższa). Akceptowane są popularne formaty, jednak preferowane są TIFF, JPEG, EPS i PDF.
Należy upewnić się, że rysunki i tabele zawarte w pojedynczym pliku są umieszczone obok odpowiedniego tekstu w manuskrypcie, a nie na dole lub na górze pliku. Odpowiedni podpis powinien być umieszczony bezpośrednio pod rysunkiem (nie na samym rysunku) lub nad tabelą. Wszystkie rysunki, schematy i tabele powinny być ponumerowane zgodnie z numerem ich pojawienia się (rysunek 1, schemat 1, rysunek 2, schemat 2, tabela 1 itd.).
Wszystkie kolumny tabeli powinny mieć objaśniający nagłówek. Aby ułatwić edycję większych tabel, można użyć mniejszych czcionek, ale nie mniejszych niż 8 punktów. Tabele muszą być dostarczone w edytowalnym formacie w odpowiednim miejscu w tekście głównym. Tabele dostarczone jako pliki jpeg/tiff nie będą akceptowane. Nie należy przesyłać tabel w osobnych plikach.

List przewodni

Do każdego przesłanego manuskryptu należy dołączyć list motywacyjny. Powinien być zwięzły i wyjaśniać, dlaczego treść artykułu jest istotna i dlaczego pasuje do zakresu czasopisma. Należy potwierdzić, że ani manuskrypt, ani żadna część jego treści nie są obecnie rozpatrywane ani publikowane w innym czasopiśmie.

Redakcja „Sacrum et Decorum” nie wymaga, aby wszyscy autorzy pracy badawczej podpisali list przewodni w momencie jej złożenia, ani nie narzuca kolejności na liście autorów.

Skróty

Czasopismo wymaga stosowania wyłącznie standardowych skrótów. Skróty powinny być zdefiniowane w nawiasach za pierwszym razem, gdy pojawiają się w streszczeniu, tekście głównym oraz w podpisach rysunków lub tabel, a następnie konsekwentnie stosowane. Należy zapewnić spójność skrótów w całym artykule. Skróty należy ograniczyć do minimum.

Kiedy i gdzie zgłaszać:

Teksty przyjmujemy na bieżąco - w trybie ciągłym - poprzez platformę OJS lub za pośrednictwem skrzynki pocztowej: sacrumetdecorum@ur.edu.pl

Nie wolno:

Nie wolno przesyłać manuskryptu gdzie indziej w czasie, gdy jest on rozpatrywany w czasopiśmie „Sacrum et Decorum”. Jeśli manuskrypt zawiera informacje osobiste, należy dostarczyć pisemne oświadczenie o zgodzie od każdej cytowanej osoby. Dopuszczalna jest zgoda przesłana pocztą elektroniczną.